Oddziaływanie odlewni na środowisko

  1. Przepisy UE w zakresie ochrony środowiska dot. przemysłu odlewniczego
  2. Przepisy krajowe w zakresie ochrony środowiska dot. przemysłu odlewniczego
  3. Pozwolenia zintegrowane
  4. Dyrektywa UE w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE Emisje z procesów odlewniczych
  5. Odpady z procesów odlewniczych i ich zagospodarowanie Ścieki z przemysłu odlewniczego
  6. Najlepsze dostępne techniki (BAT/NDT) w przemyśle odlewniczym
  7. Tendencje rozwojowe w zakresie mas formierskich i rdzeniowych w aspekcie ochrony środowiska