Nowoczesne technologie wykonywania form i rdzeni piaskowych

1. Formy piaskowe

  • Formy wykonywane z mas klasycznych

– Zagadnienia związane z przygotowaniem mas formierskich

–  Właściwości technologiczne mas formierskich (ze szczególnym uwzględnieniem mas syntetycznych do formowania na liniach automatycznych z formierkami impulsowymi)

– Optymalne właściwości i temperatura mas

– Surowce do sporządzania form piaskowych, optymalizacja składów

– Nowoczesne metody badań mas i form

– Wykonywanie form z mas klasycznych

  • Formy wykonywane z sypkich mas samoutwardzalnych

– Masy ze spoiwami organicznymi i spoiwami nieorganicznymi

– Kinetyka wiązania mas, wpływ wybranych czynników e

–  Wrażliwość mas na warunki atmosferyczne

–  Dobór mas dla poszczególnych rodzajów stopów odlewniczych

–  Stosowanie powłok ochronnych, zasady doboru

–  Masy samoutwardzalne a skłonność do tworzenia wybranych wad odlewniczych

2. Rdzenie piaskowe

  •  – Metoda COLD-BOX
  •  – Metoda HOT-BOX
  •  – Metoda SHELL
  •  – Masy rdzeniowe nowych generacji, przyjazne środowisku
  •  – Powłoki na rdzenie – trendy w rozwoju powłok, zasady doboru powłok na rdzenie wytwarzane z wybranych mas
  •  – Badania kinetyki suszenia powłok ochronnych